Användarvillkor

Allmänna affärsvillkor

1. tillämpningsområde

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbutik. Vår webbutik riktar sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella verksamhet eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare.


2. avtalspart, ingående av avtal, rättelsealternativ.

Köpekontraktet ingås med Rebolet (Deutschland) GmbH.

Genom att placera produkterna i webbutiken gör vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa artiklar. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet och när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om de varor som finns i varukorgen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post. 3.


3. avtalsspråk, lagring av avtalstext

Det eller de språk som är tillgängliga för att ingå avtalet: Tyska

Vi lagrar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifter och våra allmänna villkor i textform. Av säkerhetsskäl är avtalstexten inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor.

Fraktkostnader läggs till de angivna produktpriserna. Du hittar mer information om fraktkostnaderna i erbjudandena.

Vi levererar endast via postorder. Tyvärr är det inte möjligt att hämta varorna själv.

Vi levererar inte till packstationer.

5. betalning

Följande betalningsmetoder är tillgängliga i vår butik:

Förskottsbetalning
Om du väljer förskottsbetalning skickar vi dig våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och levererar varorna efter att vi mottagit betalningen.


Kreditkort
Du anger dina kreditkortsuppgifter i beställningsprocessen. Ditt kort debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen.

PayPal
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") måste du vara registrerad hos PayPal, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen utförs av PayPal efter att du har mottagit varorna. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

Direkt av Klarna
För att kunna betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, måste du ha ett bankkonto som är aktiverat för online-banking, identifiera dig på motsvarande sätt och bekräfta betalningsinstruktionen. Ditt konto debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

Google Pay
För att kunna betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") måste du vara registrerad hos Google, ha aktiverat Google Pay-funktionen, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen genomförs omedelbart efter beställningen. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

Apple Pay
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") måste du använda webbläsaren "Safari", vara registrerad hos Apple, ha aktiverat Apple Pay-funktionen, legitimera dig med dina inloggningsuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen genomförs omedelbart efter beställningen. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

6. Förbehåll för äganderätten.

Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett.

7. Transportskador.

Om varorna levereras med uppenbara transportskador ska du reklamera sådana brister till leveransföretaget så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Om du inte gör ett klagomål eller kontaktar oss har det inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras tillämpning, särskilt inte för dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att kunna göra egna anspråk mot transportören eller transportförsäkringen.


8 Garantier och garantier
8.1 Ansvar för fel

Om inte annat uttryckligen överenskommits ska den lagstadgade lagen om ansvar för fel tillämpas.

Meddelande till konsumenterna
Vi vill informera dig om att vi vid försäljning av begagnade varor till konsumenter kan förkorta preskriptionstiden för garantirätten för fel till ett år från varans leverans, förutsatt att vi särskilt informerar dig om detta och att detta uttryckligen och separat överenskommits.

Om och i den mån begränsningar och/eller förkortningar av perioden uttryckligen och separat överenskommits ska dessa inte gälla för krav som baseras på skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdare.

Vid skada på liv, lem eller hälsa.
vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter samt vid bedrägligt uppsåt
Vid åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser).
inom ramen för ett garantilöfte, om det har avtalats, eller
i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.
8.2 Garantier och kundservice

Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst: E-post, telefon 10.00-17.00, chatt 10.00-17.00.

9 Ansvar

För anspråk som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare ska vi alltid vara ansvariga utan begränsning.

i händelse av skada på liv, lem eller hälsa,
vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter,
när det gäller garantiåtaganden, i den utsträckning som överenskommits, eller
i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser), på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett kan förväntas.
I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.

10 Uppförandekod

Vi har anslutit oss till följande uppförandekoder:


Förtroendebutiker (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf)
11. tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här. Vi är villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande utanför domstol inför en konsumenttvistnämnd.

12. Skydd av minderåriga.

Om din beställning innehåller varor vars försäljning är föremål för åldersbegränsningar, säkerställer vi att kunden har uppnått den lägsta åldern genom att använda ett tillförlitligt förfarande som inkluderar en personlig identitets- och ålderskontroll. Leverantören överlämnar varorna först efter att ålderskontrollen har utförts och endast till kunden personligen.

Allmänna villkor som skapats med Trusted Shops juridiska textredigerare i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte.